خانه هوشمند سامسونگ

تقسیم کننده

تقسیم کننده

تقسیم کننده چهار و ده واحدی

SHT-ZFT04/CN

SHT-ZFT10/CN