تابلویی

کنترلر مدل

کنترلر مدل

SKU : HDL-MBUS0IP

کنترلر مدل HDL-MBUS0IP

ارسال دیتا بین شبکهHDL-Bus و Ethernet

   مدیریت از راه دور

   دارای اینتر فیس RJ45 و RS485

   انتقال دیتای هوشمند ، مینیمم کردن فلوی ارسال دیتا

   نصب بر روی ریل در داخل تابلو

   دکمه جهت شناسایی ماژول به شبکه