محیطی

پنل هتلي هوشمند مدل

پنل هتلي هوشمند مدل

SKU : HDL-MPB01.48

پنل هتلی مدل HDL-MPB01.48

ارسال دیتا بین شبکهHDL-Bus و Ethernet

مدیریت از راه دور

دارای اینتر فیس RJ45 و RS485

انتقال دیتای هوشمند ، مینیمم کردن فلوی ارسال دیتا

نصب بر روی ریل در داخل تابلو

دکمه جهت شناسایی ماژول به شبکه