آیفون تصویری دیجیتال سامسونگ

SHT-5280 NL

SHT-5280 NL

SHT-5280 NL